ประวัติ
  บริการ
  บุคลากร
  ประกันคุณภาพ
  แผนปฏิบัติงาน
  คู่มือการใช้ห้องสมุด
  สถิต
 
สำนักวิทยบริการ 074 200351
บรรณารักษ์ยืมคืน 351
บรรณารักษ์จัดหา 350
บรรณฯสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 351
เจ้าหน้าที่โสตฯ 351
เลขานุการ 351
                          มีข่าวใหม่!        
pr3
 

Since May 30, 2013

ฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด

ยืมต่อ/แนะนำหนังสือ

 
ฐานข้อมูลออนไลน

วารสารฉบับเต็ม
ของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ

 
 
    database
 
 

มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อ eBook ตำราภาษาไทย
เพื่อให้บริการอ่านออนไลน์ สามารถเข้าอ่านได้
ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดและได้รวบรวม
eBook ของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่อนุญาต
ให้เข้าอ่านได้

ebkgen1

*********************************
work ฉบับล่าสุด
 new
>>เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ 2554
>>สายสุดา สุขแสง 2558
>>อริสรา บุญรัตน์ 2557
>>กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง 2558
>>นิศาชล สกุลชาญณรงค์ 2558
>>พิฑูรย์ ทองฉิม 2558
>>นุกูล ชิ้นฟัก 2558

วิจัยทั้งหมด... 

 

 แนะนำฐานข้อมูล:

ebkgen1

Business Source Complete เป็นวารสารชั้นนำในทุกๆสาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด, การจัดการ,ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี (ทดลองใช้งานได้ถึง 31 ธันวาคม 2559)

  20/08/2016 20/08/2016
 
newbk
newdvd
 
bot
webupdate 20/08/2016

ทั้งหมด >>  

ข่าวการศึกษาวันนี้
ขอ ISBN
หนัืงสือได้รับรางวัล
ราชกิจจานุเบกษา
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร TCI
หนังสือเก่าชาวสยาม
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วรรณกรรมคลาสสิก Gutenberg
ข้อมูลวัฒนธรรม 75 จังหวัด
คลังเอกสารสาธารณะ
วัดในประเทศไทย
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
พระบรมมหาราชวัง
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
เครือข่ายห้องสมุดและบรรณารักษ์ไทย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ศูนย์อาเซียนศึกษา
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
 
Quick Link
TDC (ThaiLIS)
tdc

Education Research Complete
edu
Matichon eLibrary
matichon
OhioLink ETD Center
ohioetd
 
ohioetd
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์0-7420-0350-2 โทรสาร 0-7420-0354